PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Stav: Květen 2018 

1. Ochrana a shromažďování dat na našich stránkách přehledně

Všeobecné pokyny
Následující pokyny podávají přehled o tom, co se děje z vašimi osobními daty, pokud navštívíte naše internetové stránky. Osobní data jsou veškerá data, která lze osobně identifikovat. Podrobné informace týkající se ochrany dat najdete v následujícím textu.

Na našich internetových stránkách používáme cookies. Další informace k tomu najdete v bodě 3 Zjišťování dat na našich internetových stránkách. Tam je popsáno, jak můžete odmítnout používání cookies a používání dat zjištěných pomocí cookies v anonymizovaných nebo pseudonymizovaných uživatelských profilech.

Kdo odpovídá za záznam dat na těchto internetových stránkách?
Zpracovávání dat na těchto internetových stránkách provádí provozovatel stránek. Jeho kontaktní údaje můžete nalézt v části Impressum na této internetové stránce.

Jak zaznamenáváme údaje?
Vaše data jsou zjišťována tak, že nám je poskytujete dobrovolně. Při tom se například jedná o data, která zadáváte do formulářů (registrace, poptávka, apod.).

K čemu používáme vaše data?
Získaná data se používají zásadně k účelu, pro který nám byla poskytnuta, tedy např. pro odpovědi na vaši poptávku, pro zpracovávání vašich objednávek nebo pro zpřístupnění určitých informací nebo nabídek. Část dat je zjišťována pro zajištění bezvadné funkčnosti internetových stránek. Jiná data slouží k analýze chování návštěvníků.

Poskytování dat
Pokud jste s tím souhlasili nebo pokud jsme k tomu oprávněni ze zákona, můžeme vaše osobní údaje sdílet s dceřinými společnostmi a distribuční sítí společnosti BalTec (zástupci v příslušné zemi) pro výše uvedené účely.
BalTec pracuje v souvislosti s provozem těchto stránek a službami poskytovanými prostřednictvím těchto stránek s poskytovateli služeb, jako jsou například poskytovatelé služeb pro hosting nebo IT údržbu.

Uvedení příjemci se mohou nacházet případně i v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (ve „třetích zemích“), ve kterých nemusí mít aplikovatelné právo stejnou úroveň ochrany jako ve vaší zemi. V tomto případě BalTec podnikne opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany dat.

Poskytování dat probíhá výlučně v rámci a při dodržení aplikovatelných zákonných ustanovení. Vaše osobní data neprodáváme třetím osobám, ani je jinak tržně nevyužíváme.

Jaká práva máte v souvislosti s vašimi daty?
Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informaci o původu, příjemcích a účelu vašich uložených osobních dat. Máte dále právo požadovat opravu, zablokování nebo smazáních těchto dat. K těmto a dalším otázkám týkajících se ochrany dat se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v části Impressum. Dále vám přísluší právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích poskytovatelů
Při návštěvě našich stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při prohlížení. To se děje především pomocí cookies a programů pro analýzu. Analýza vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; vaše chování při prohlížení nelze zpětně přiřadit přímo vám. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobnější informace k tomu můžete najít v bodu 3 Nástroje pro analýzu.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnosti jejich odmítnutí budete informováni v tomto prohlášení o ochraně dat.
 

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana dat
Na ochraně osobních dat BalTec hodně záleží a bereme toto téma velmi vážně. BalTec AG („BalTec“) uvedená v části Impressum provozuje tyto internetové stránky s aplikovatelnými právními předpisy na ochranu osobních dat a pro jejich bezpečnost.

Pokud používáte tyto internetové stránky, budou používána různá osobní data. Osobní data jsou veškerá data, která lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně dat vysvětluje, jaká data zjišťujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a pro jaké účely se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může mít určitá slabá místa. Stoprocentní ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Odkaz na odpovědné pracoviště
Odpovědné pracoviště pro zpracovávání dat na těchto internetových stránkách je uvedeno v části Impressum.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováváním dat
Mnoho procesů zpracovávání dat je možných pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracovávání dat provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u příslušného kontrolního úřadu
V případě porušení přísluší dotčené osobě právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu. Příslušným kontrolním úřadem v případě ochrany dat je osoba pověřená ochranou dat příslušné země, v níž má naše firma své sídlo. Seznam osob pověřených ochranou dat a jejich kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: European Commission.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo, data, která automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, vydat vaší osobě nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Budete-li vyžadovat přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, vyhovíme vám, pokud to bude technicky možné.

Informování, zablokování, smazání
V rámci platných zákonných ustanovení máte vždy právo na bezplatné informace o vašich uložených datech, jejich původu a příjemcích a účelu zpracovávání dat a případně právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto dat. K těmto a dalším otázkám týkajících se ochrany dat se můžete na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v části Impressum.

Odmítnutí reklamních e-mailů
Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět je v části Impressum pro zasílání ne výslovně vyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto zakázáno. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například formou spamu.
 

3. Záznam dat na našich internetových stránkách

Cookies
Pokud navštívíte internetové stránky BalTec, budou na vašem koncovém zařízení informace ukládány formou "cookies". Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží výlučně k tomu, aby byla naše nabídka pro vás uživatelsky komfortnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na váš počítač a ve vašem prohlížeči.

Cookies například umožňují přizpůsobit vaše zájmy nebo uložit vaše heslo, abyste jej nemuseli znovu zadávat. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session cookies”. Ty jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky smazány. Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují při vaší další návštěvě opětovně rozpoznat váš počítač.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a povolili cookies jen v jednotlivých případech. Aktivovat můžete schvalování cookies pro určité případy nebo jejich úplné vyloučení či automatické mazání cookies při zavření prohlížeče.

Mnoho cookies ze zobrazování firem můžete spravovat na stránkách v USA www.aboutads.info/choices/ nebo stránkách v EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Níže uvádíme odkazy, na kterých najdete podrobné informace k deaktivaci cookies v běžných prohlížečích:

Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies nebudou určité funkce na našich internetových stránkách fungovat vůbec nebo správně.

Cookies, které jsou nutné k provádění elektronické komunikace nebo poskytování určitých, vámi požadovaných funkcí, jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení o ochraně dat. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem při ukládání cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování při prohlížení), jsou v tomto prohlášení o ochraně dat ošetřeny zvlášť.

Cookies a hlášení k počtu přístupů
Session cookies jsou malé informační jednotky, které poskytovatel ukládá v pracovní paměti počítače návštěvníka. V session cookie je ukládáno náhodně vytvořené jedinečné identifikační číslo, tzv. session ID. Kromě toho cookie obsahuje údaj o svém původu a lhůtě uložení. Session cookies nemohou ukládat jiné údaje.

Formuláře a e-mail
Pokud nám vaši poptávku zašlete prostřednictvím našich formulářů nebo e-mailem, budou vaše údaje z formulářů nebo e-mailu námi uloženy včetně vámi zde uvedených kontaktních údajů pro účely zpracovávání poptávky a pro případ záležitostí připojení. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Zpracovávání dat zadaných do formulářů nebo v e-mailu tak probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A Nařízení o ochraně dat). Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracovávání dat již provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Data uvedená vámi ve formulářích nebo e-mailu u nás zůstávají, dokud si nevyžádáte jejich smazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením, nebo pokud pomine účel jejich uložení (např. po ukončeném zpracovávání vaší poptávky). Nutná zákonná ustanovení – především lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.
 

4. Analytical tools

4. Analytical tools

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, pro analýzu dat webu Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používání zahrnuje režim „Universal Analytics“. Díky tomu lze přiřazovat data, konference a interakce z několika zařízení pseudonymizovanému ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analýzu používání internetových stránek vámi. Informace získané pomocí cookie o vašem používání těchto stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Na těchto internetových stránkách byla aktivována anonymizace IP, takže je vaše IP adresa ze strany Google zpravidla v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena. Pouze výjimečně je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a tam zkracována. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem není ze strany Google v rámci Google Analytics spojována s jinými daty. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek Google tyto informace používá k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, aby mohl vydat zprávu o aktivitě na stránkách a pro umožnění používání těchto stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek provozovateli internetových stránek. Tímto účelem je náš oprávněný zájem na zpracovávání dat. Právním podkladem pro používání Google Analytics je § 15 odst. 3 TMG, popř. čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení o ochraně dat. Námi zaslané a pomocí cookies propojené totožnosti uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamní ID jsou po 14 měsících automaticky mazány. Mazání dat, u nichž je dosaženo lhůty pro uchovávání, probíhá automatiky jedenkrát měsíčně. Bližší informace k podmínkám používání najdete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, popř. na https://policies.google.com/?hl=cs.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v celém rozsahu. Kromě toho můžete zabránit záznamu dat zjištěných pomocí cookie týkajících se vašeho používání těchto stránek (vč. vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto dat ze strany Google, stažením a instalací Browser add-on. Opt out cookies zabrání budoucímu zjišťování dat při návštěvě těchto internetových stránek.

 

5. Plug-ins and tools

YouTube
Our website incorporates videos from the YouTube website operated by Google. The operator of the website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

When you visit one of our web pages provided with a YouTube video, a connection to the servers of YouTube is established. In the process, the YouTube server is informed of which of our web pages you have visited.

If you are logged on to your YouTube account, you allow YouTube to directly assign your surfing behaviour to your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used in the interest of an attractive representation of our online offer. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 para. 1 (f) of the General Data Protection Regulation.

You can find further information about the handling of user data of YouTube at: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. There is an opt-out option here: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. LinkedIn Social Media

The button to the social network LinkedIn Corporation, USA, is installed on our website. You can recognize the button by the LinkedIn logo. By clicking on it, LinkedIn thereby receives the information that you have visited our site with your IP address. This allows LinkedIn to assign the visit to our pages. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the collected data or its use by LinkedIn. For more information, visit https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.